Kalkulator Pracowniczych Planów Kapitałowych

Oblicz Twoją dodatkową emeryturę

{{ errors.first('default.age') }}

lat

{{ errors.first('default.monthlyPay') }}

PLN

Twoja podstawowa miesięczna wpłata to 2% wynagrodzenia brutto.

Maksymalnie 2%

Podstawowa wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.

Maksymalnie 2,5%

Od ukończenia 60 roku życia możesz wypłacić środki z PPK.

{{ errors.first('default.berofeAge') }}

lat

Jednorazowa wyplata nie może przekroczyć 25% środków, by mogła być zwolniona z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Pamiętaj, że jeżeli czas ten jest krótszy niż 10 lat zapłacisz 19% podatek od dochodów kapitałowych.

{{ errors.first('default.plannedPeriod') }}

lat
Obliczenie wysłaliśmy na adres: {{ mail.value }}

Twoja dodatkowa emerytura w PPK

Prognoza rynkowa

  • Negatywna
  • Podstawowa
  • Pozytywna
Jednorazowa wypłata
{{ numberFormat(calcResult.jednorazowa_wyplata) }} zł

Średnia comiesięczna wypłata przez {{ form.plannedPeriod }} {{ yearToString(form.plannedPeriod) }}
{{ numberFormat(calcResult.srednia_comiesieczna_wyplata) }} zł
Suma Twoich miesięcznych potrąceń
{{ form.suma_twoich_miesiecznych_potracen }} zł
{{ form.twoja_miesieczna_wplata_na_ppk }} zł
Twoja miesięczna wpłata na PPK
{{ form.podatek_dochodowy_od_miesiecznych_wplat_pracodawcy }} zł
12% podatek dochodowy od miesięcznych wpłat pracodawcy

Suma miesięcznych wpłat pracodawcy
{{ form.suma_miesiecznych_wplat_pracodawcy }} zł

Suma miesięcznych oszczędności
{{ form.suma_miesiecznych_oszczednosci }} zł

Założenia do kalkulacji

Wyliczenia kalkulatora mają wyłącznie charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawiony wynik został oparty na następujących założeniach:
a) w Scenariuszu Podstawowym stopa zwrotu z części udziałowej na poziomie 7,1%, a stopa zwrotu z części dłużnej 3,5% w okresie uczestnictwa w każdym subfunduszu,
b) zakładana średnia stopa zwrotu poszczególnych subfunduszy wynosi od 3,67% do 4,91% rocznie z kapitalizacją miesięczną (z uwagi, że subfundusze PPK inwestują w część udziałową i część dłużną w proporcjach określonych przepisami prawa),
c) średni wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie.

Kalkulator PPK przedstawia wyłącznie symulacje oparte na przyjętych założeniach, które mogą, ale nie muszą się spełnić. Wyniki prezentowane w kalkulatorze PPK są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Faktycznie osiągnięty wynik uzależniony będzie w szczególności od rzeczywistego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości oraz od wartości jednostki uczestnictwa Allianz SFIO PPK („Fundusz”) w momencie jej zbycia i odkupienia. Przedstawiona kalkulacja nie uwzględnia inflacji. TFI Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”) nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Kalkulator PPK został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania PPK oferowanej przez Towarzystwo. Dane podane w kalkulatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.